Enhedslisten foreslår at kunstgræsbaner føres tilbage til naturgræs

Thyge Enevoldsen har i konalbestyrelsen stillet følgende forslag:

Enhedslisten vil foreslå, at den renovering af kunstgræsbaner, der er vedtaget i forbindelse
med budget 2021-22, udføres som en delvis tilbageføring til normale græsbaner, evt. med
indvævning af kunstgræs i begrænsede områder, eller alternativt stilles i bero indtil EU’s
kommende regler og anbefalinger om etablering og brug af kunstgræsbaner offentliggøres.

Kunstgræsbaner har vist sig at medføre omfattende forurening af mikroplast i naturen, som det ikke hidtil er lykkedes at komme til livs. En del af denne mikroplast kan være skadelig, når den optages i naturlige organismer, en andel del kan, via kloakkerne, ende i slam på
rensningsanlæg og enten brændes eller spredes på marker. I de første år efter nyanlæg
udvaskes der desuden skadelige stoffer til grundvandet, samtidig med at disse stoffer kan
optages via luft eller hud af voksne og børn, der kommer i berøring med det. EU mistænker
flere af disse stoffer, der bl.a. omfatter blødgøringsmidler, for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. EU har derfor nye direktivforslag i høring, som yderligere vil begrænse brugen af granulat i kunstgræsbaner.

Samtidig bidrager kunstgræsbaner til kommunens CO2-aftryk (modsat naturgræs som vil reducere CO2-aftrykket) og kunstgræsbanerne bidrager til varmeø-effekten i byen. Der er således al mulig grund til at reducere arealet med kunstgræs og ingen grund til at samtlige fodboldbaner og grønne områder omkring skoler mm. beklædes med kunstgræs.

Forslaget blev sendt til behandling i By- og Miljøudvalget