Enhedslisten og Socialdemokratiet foreslår at der straks igansættes vedligeholdsarbejder på kommunens beboelsesejendomme

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mette Bang
Larsen (Ø) og Malte Mathies Løcke (A) har i kommunalbestyrelsen foreslået

– At der hurtigst muligt foretages en besigtigelse og gennemgang af de kommunale
beboelsesejendomme (samt tilhørende udearealer) med henblik på at registrere de mest
akutte vedligeholdelsesmangler.

-At de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder igangsættes, umiddelbart efter at
registreringen på den pågældende ejendom har fundet sted.

– At de akutte vedligeholdelsesmangler, der kan være til direkte fare for beboernes
sikkerhed og sundhed, prioriteres som de første.

Som udlejer har Frederiksberg Kommune et særligt ansvar for at de bygnings- og
vedligeholdelsesmæssige forhold i vores egne ejendomme er forsvarlige. Dette ansvar gælder i særlig høj grad de kommunale beboelsesejendomme – som er rammen for mange hundrede borgeres liv og hjem. Det kan dog konstateres, at der gennem en årrække ikke har været prioriteret de ressourcer, der skal til for løbende at holde ejendommene i en vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand.

Der er ofte tale om vedligeholdelsesmangler og forhold, som burde have været afhjulpet og
løst løbende i forbindelse med den løbende drift af kommunens beboelsesejendomme. Dette udgør en potentiel sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko for de borgere, der bor og færdes på kommunens ejendomme.

Derfor foreslår Enhedslisten og Socialdemokratiet, at der tages hånd om disse mangler og
forhold straks.

Forslaget blev på mødet d. 16. november sendt til behandling i Bolig- og ejendomsudvalget.