Enhedslisten stiller forslag om at udskyde nedskæringen på klippekortsordningen

Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om at udskyde
reduktion i klippekortsordningen
Sagsfremstilling
Beslutningsforslaget blev oversendt til ældre- og omsorgsudvalget og kultur- og fritidsudvalget.
“Forslag til kommunalbestyrelsen
Rådmand Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten har foreslået, at kommunalbestyrelsen udskyder den af budgetforligs-flertallet besluttede reduktion i klippekortsordningen, så beboere i plejeboliger får færre klip, i et år, og at udgiften finansieres via aflysning af
ældrekoncerterne i januar 2021.

Enhedslisten er generelt imod den besparelse på plejebolig-beboeres klippekort, der er
indeholdt i budgetforliget for 2021 og 22. Som man kunne se af kommentarerne til årets
budgetforslag, er det en kritik, der støttes ikke bare af Ældrerådet, men også af Ældresagen
og af MED og beboerrådene på de fleste plejecentre. Hovedkritikken går på, at når der skæres ned på klippekortordningen får beboerne færre muligheder for at komme ud af “huset” og færre muligheder for at deltage i kulturelle aktiviteter. Covid-19 har gjort reduktionen endnu mere uheldig, da det er blevet endnu vanskeligere at deltage i sådanne aktiviteter.

Derfor giver det god mening at benytte sig af den besparelse, der ligeledes pga. Corid-19, opstår ved at ældrekoncerterne desværre må aflyses. Hvis ikke udskydelsen kan finansieres fuldt ud via en “solidarisk omdisponering” af det sparede beløb, kunne de resterende midler findes ved 3. forventede regnskab.”

Forslaget er sendt til behandling i Ældre- og omsorgsudvalget og i Kultur og fritidsudvalget.