Enhedslistens mindretal til forslaget til ny kommuneplan

Kommunalbestyrelsen vedtog mandag d. 25.1 at sende et forslag til en ny kommuneplan i høring, men inden da var der mange afstemninger om ændringsforslag. Ændringsforslagene afslørede at forslaget alene støttes af det borgerlige flertal, mens hele oppositionen ønskede væsentlige ændringer i forslaget. Selv om oppositionen langt hen af vejen er enige om de væsentligste ændringer, så var der nuance forskelle, og hvert parti har udarbejdet deres egne mindretal.

Enhedslistens mindretal lyder således:

Enhedslistens Mindretalsudtalelse til kommuneplan 2021

Enhedslisten er kritiske over for, at forslaget til ny kommuneplan kun er en mindre revision af den hidtil gældende kommuneplan. I Enhedslisten ønsker vi en større revision af kommuneplanen, med henblik på:

 1. Effektivt at hindre en yderligere fortætning af Frederiksberg, hvorimod der i forslaget reelt lægges op til at befolkningstallet de næste 10 år kan øges med 5-6.000 borgere. Der bør kun i et meget begrænset omfang bygges nye boliger og kun boligtyper som Frederiksbergs borgere mangler.
 2. En gennemgribende grøn omstilling af byen, med mere plads til bynatur, øget biodiversitet og begrænsninger på byens CO2-udslip. Herunder omlægning af trafikstrukturen, blandt andet ved hjælp af trafik-øer som hindre gennemkørende trafik uden ærende på Frederiksberg, og
 3. åbner for forsøg med lokal borgerinddragelse omkring skabelsen af bydele, der kan danne rammen om et rigt socialt liv med høj livskvalitet for alle der bor i bydelen, f.eks. i Svømmehalskvarteret.

I det konkrete forslag har vi følgende mindretal: 

Enhedslisten

 • er Imod høje bebyggelsesprocenter, herunder bebyggelsesprocenten på Nordens Plads,
 • ønsker CO2-neutral byggeri med lokal produktion af vedvarende energi.
 • er imod rammer, hvor etageantallet er højere end 6 i rammeområder, hvor der ikke foreligger en endelig lokalplan.
 • mener, at kriterierne for lejlighedssammenlægninger bør revideres med henblik på at fastholde flere mindre boliger på Frederiksberg.
 • ønsker som udgangspunkt ikke, at der kan indrettes selvstændige tagboliger, da dette øger fortætningen i byen.
 • er Imod rammebestemmelsen om, at der i særlige tilfælde kan tillades, at små boliger er ensidigt belyste og nordvendte eller beliggende ud til stærkt trafikerede veje eller jernbaner.
 • er imod de angivne kriterier for, hvornår der i lokalplaner fraviges for krav om alment boligbyggeri, fordi vi ønsker flere almene boliger
 • ønsker, at Søndermarken Kirkegård indgår i byudviklingsområdet Frederiksberg Bakke, for at kunne medtænke denne i en udvidelse af biodiversiteten i området.
 • ønsker, at der i hovedstrukturens afsnit om reduktion af varmeø-effekt indgår, at kunstgræsbaner skal omlægges helt eller delvist til naturgræs.
 • støtter ikke Kommuneplan 2021’s tilkendegivelser omkring fremtidig metro.
 • støtter ikke at der etableres 1600 ekstra parkeringspladser ved ændring af vejprofiler mv.
 • er imod anlæg af P-kælder bag Rådhuset for offentlige midler
 • er imod det foreslåede anlæg af nyt byrum på Frederiksberg Bakke, da det er et rent forskønnelsesprojekt, uden væsentlige trafikale forbedringer,
 • er imod, at der kan tilføjes bilparkeringspladser ud over den for projektet fastsatte norm, såfremt de etableres i kælder.
 • ønsker en reduktion af de fastlagte parkeringsnormer, herunder en reduktion for familieboliger til 0,5 per lejlighed.
 • mener, at der i nye lokalplaner skal stilles krav om etablering af p-pladser til delebiler og til opladning af elbiler, samt at der sættes mål for opstilling af lyn-opladningsanlæg til elbiler og elcykler.