Forslag om en fuld en ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet nedstemt af budgetforligspartierne

Politikere og forvaltning har gennem længere tid modtaget en række bekymringshenvendelser fra borgere og partsrepræsentanter vedrørende sagsbehandling i arbejdsmarkedsområdet. Oppositionen foreslog derfor i januar 2020 at der blev gennemført en ekstern forvaltningsrevision af arbejdsmarkedsområdet af hensyn til borgerne, medarbejderne og politikerne. Forslagsstillerne mener, at det er af afgørende betydning for en sådan undersøgelses modtagelse og legitimitet, at den foretages af en uvildig ekstern task force, så der ikke efterfølgende berettiget eller uberettiget kan sættes spørgsmålstegn ved undersøgelsens resultater og anbefalinger. En ekstern undersøgelse vil også i højere grad kunne åbne op for nye ideer, anbefalinger og løsninger til brug i forvaltningen.

Igennem diskussionerne i udvalg, magistrat og kommunalbestyrelse er det lykkedes, at opnå enighed om store dele af intentionerne i forslaget, men flertallet modsatte sig desværre dele af det oprindelige forslag. Socialdemokratiet, Enhedslisten og de radikale stemte derfor imod. Partierne understregede, at det er en afgørende og bærende del af beslutningsforslaget, at der rent faktisk gennemføres en ekstern undersøgelse for at sikre, at de politiske styringssignaler er de korrekte, opleves korrekt og praktiseres korrekt, og at dette ikke er imødekommet med de vedtagne initiativer.

To af de oprindelige forslagsstillere SF og Alternativer sprang fra og stillede sig tilfreds med det amputerede forslag, helt i tråd med deres støtte til det borgerlige budgetforlig.